algemene- en annulerings voorwaarden

‘De Verbinderij’, ‘de B&B’ en ‘B&B De Verbinderij’ zijn termen voor de B&B De Verbinderij.  
Gast: een persoon die bij B&B De Verbinderij  verblijft en als zodanig is aangemeld via het contact formulier.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd met het contactformulier. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reserveringsaanvraag: Een op de website www.bedandbreakfast.nl   geplaatst formulier wat dient te worden ingevuld om een vrijblijvende reserveringsaanvraag te doen bij B&B De Verbinderij, of een formulier waarnaar u wordt doorgelinkt via de website www.deverbinderij.nl.
Reservering: een reservering waarvoor de hoofdgast van De Verbinderij via Bed en Breakfast.nl een bevestiging heeft ontvangen. Dit nadat de reserveringsaanvraag en de daarop ontvangen offerte akkoord is bevonden door de hoofdgast, de hoofdgast een verzoek heeft gekregen de gegevens van reservering te controleren en een aanbetaling te doen van 50% van de reserveringskosten.  De hoofdgast is na deze bevestiging gehouden aan het betalen van een voorschot.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de reservering binnen de daarvoor geldende termijn.


1.     De B&B De Verbinderij  

1.1   De B&B is beschreven in de website www.deverbinderij.nl
De website is met de grootste zorg samengesteld.  
Ten  tijde van het bezoek door de gast(en) kan de actuele  situatie verschillen van de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s van De Verbinderij. 
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend  aan dergelijke verschillen.
1.2   Het minimum verblijf in De Verbinderij is één nacht.
1.3   De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen ingang. 
1.4   Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.
1.5   Roken is niet toegestaan in de kamers of in de huiskamer.
Roken is buiten wel toegestaan.
1.6   Huisdieren in overleg met de eigenaren van de B&B.
1.7   De kamers zijn geschikt voor twee personen. 
1.8   Inchecken van 15.00-22.00 uur, uitchecken van 8.00 – 12.00 uur. Afwijkingen ing van deze tijden is mogelijk na overleg vooraf.
1.9   De Verbinderij is minder geschikt voor kinderen.
2.0   De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aangewezen plaats. Parkeren geschiedt op eigen risico.

2.0   Tarieven
2.1   De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. 
De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2   De tarieven zijn exclusief gebruik van de jacuzzi, diner en/of lunch.  
2.3   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4   Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.deverbinderij.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 
De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0   Reservering en Betaling

3.1   Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast, binnen de gevraagde termijn, een voorschot van minimaal 50 % van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van B&B De Verbinderij  
3.2   Bij uitblijven van de aanbetaling binnen de gevraagde termijn is B&B De Verbinderij gerechtigd het appartement aan 
een andere aanvrager aan te bieden en daarmee de reservering te annuleren.
Zodra de betaling door B&B De   Verbinderij ontvangen is ontvangt de hoofdgastdaarvan een bevestiging en is het 
appartement definitief voor de hoofdgast vastgelegd door B&B De Verbinderij . 
3.4   Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:
Triodos Bank N.V. ten name van De Verbinderij  IBAN nr.: NL67TRIO0254758177 BIC: TRIONL2U
3.5   De hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant. 
De B&B accepteert geen credit cards of bank PIN.                                         

4.0    Annulering

 4.1   Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (15.00 uur) op de gemelde 
aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.
4.2   Bij annulering minder dan 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (15.00 uur) 
 wordt 25 % van de totale huurprijs (zonder extra kosten als jacuzzigebruik en/of maaltijd) in rekening gebracht.
4.3   Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.2  dient de annulering schriftelijk 
(per e-mail aan de B&B  te worden doorgegeven.
4.4   B&B De Verbinderij  heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip 
(15.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken 
onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.  

 
5.0    Schade

5.1   De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B
of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 
5.2   De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin 
aanwezige zaken toegebracht schade. 
5.3   Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. 
Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste
verzoek te worden vergoed.


6.0    Klachten

6.1   De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B  voor te leggen. De B&B dient een klacht 
steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0   Overmacht

7.1   In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of  tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport,
maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden,
buitengewone weersomstandigheden, ernstige ziekte of overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d.
waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B 
kan worden gevergd.

8.0   Aansprakelijkheid

8.1   De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf 
in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. 
De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en 
uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- 
en/of werkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2   De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of 
de nalatigheid van de B&B.
8.3   Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de  B&B, indien en voor zover de B&B uit 
enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. 
De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

9.0   Privacy

9.1   De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet 
vrijelijk aan derden ter beschikking stellen. 
 
10.0   Slotbepaling

10.1   Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‚ÄźNederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met 
de algemene voorwaarden.
10.2   Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders
bepalen.
10.3   Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige
voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4   Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig  mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd
dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.